Identiteit van de ondernemer

Bas Heutinck (basheutinck.nl – voice-over)
De Werf 20, 3471 DB Kamerik
Telefoonnummer: +31 (0) 6 288 77 463
E-mailadres: info@basheutinck.nl

– voice-over / stemacteur

Opdrachten door “basheutinck.nl – voice-over” (hierna te noemen “Bas”) aangenomen vallen onder de hieronder genoemde Algemene voorwaarden.

 • De wettelijke opdrachtgever is een bedrijf of persoon die de opdracht geeft aan Bas.
 • Voordat een opdracht in behandeling wordt genomen wordt de opdrachtgever door Bas per e-mail op de hoogte gebracht van het actueel geldende tarief (Offerte) en de Algemene voorwaarden. De tarieven zijn exclusief 21% BTW.
 • De tarieven van Bas zijn inclusief het gebruik van eigen Thuis Studio. Niet inbegrepen zijn eventuele overige kosten die uitsluitend zullen worden gemaakt op initiatief van opdrachtgever. Bijvoorbeeld reis/verblijfkosten naar externe studio etc..
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) akkoord gaat met de offerte.
 • Bas levert gesproken teksten binnen de met de opdrachtgever schriftelijk afgesproken termijn. Indien deze termijn wordt overschreden dient de opdrachtgever, Bas schriftelijk in gebreke te stellen. Indien termijnoverschrijding het gevolg is van gebreken van derden (bijvoorbeeld internet storing) beroept Bas zich op overmacht. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Bas opgeschort.
 • Facturatie vindt plaats na de opname en levering. Hiervoor dient de opdrachtgever een correct factuuradres te verstrekken. Dit mag geen postbusnummer zijn. Betalingstermijn is twee weken.
 • Publicatie of uitzenden van ingesproken teksten is pas toegestaan na betaling, tenzij anders met Bas is overeengekomen. Indien de opdrachtgever zich daar niet aan houdt, heeft Bas het recht incassokosten plus het wettelijk bepaalde kredietpercentage in rekening van opdrachtgever te brengen. Tevens behoudt Bas zich dan voor om de ingesproken teksten terug te vorderen en te laten verwijderen van uitzendmedium. Eventuele kosten hiervan zijn eveneens te verhalen op opdrachtgever.
 • Alle teksten dienen tijdig door de opdrachtgever volledig en foutloos te worden aangeleverd.
 • De opdrachtgever moet altijd aangeven waarvoor en op welk medium een ingesproken tekst door Bas wordt gebruikt;
 • Bas kan zonder opgaaf van redenen een tekst weigeren;
 • De opdrachtgever levert de teksten aan met een duidelijke briefing;
 • In deze briefing dient de opdrachtgever het volgende aan te geven:
  • Voor welke doelgroep de tekst bestemd is
  • Met welke tone-of-voice de tekst moet worden ingesproken
  • Uitleg over de uitspraak van bijzondere woorden
  • Technische specificaties zoals lengte van de ingesproken tekst, gewenst bestandsformaat (wav, aiff, etc)
 • Wanneer de informatie onvoldoende is kunnen eventueel aangevraagde re-takes (meerwerk) in rekening worden gebracht. In geval van spreekfouten worden deze kosteloos door Bas verbeterd en opnieuw aangeboden.
 • Indien er sprake is van een commercial dient de opdrachtgever te vermelden voor welke klant (radio/tv-zender) de opdracht wordt gebruikt. Hieruit moet blijken of het gaat om Internet, een lokale, regionale of nationale zender.
  • Lokale zender: maximaal in twee gemeenten officieel te ontvangen
  • Regionale zender: binnen één provincie te ontvangen
  • Nationale zender: In twee of meer provincies te ontvangen
  • Internet: wordt beschouwd als nationale zender
 • Indien het overeengekomen tarief is betaald heeft de opdrachtgever het recht om de ingesproken tekst één jaar te gebruiken (Buy-out). Daarna dient de opdrachtgever contact op te nemen met Bas om nieuwe afspraken te maken over het gebruik. Bij verlenging geldt standaard een repeat-fee van 50% van de originele prijs voor maximaal één extra jaar.
 • Het is niet toegestaan om ingesproken teksten door Bas te gebruiken voor andere producties/doeleinden (zoals bijvoorbeeld nieuwe commercials of promo’s) dan oorspronkelijk is overeengekomen.
 • Audiobestanden worden standaard onbewerkt aangeleverd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het internet (FTP/ We Transfer/ etc.).